Stadgar

Design Leadership Community

Organisationsnummer: 802535 – 7651

1. Inledning

 • Föreningens namn är Design Leadership Community
 • Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening
 • Föreningens säte är Stockholm 
 • Föreningen tar utgångspunkt i ledarskap inom design

2. Ändamål och verksamhet 

Design Leadership Community verkar för att underlätta för designledare i deras professionella vardag.

Föreningen har som syfte att stötta designledare och designers i sin vardag samt med särskild målsättning att utbyta kunskap och erfarenhet, sprida information kring branschen och mentorskap.

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund och land. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

Design Leadership Community verksamhet kan bestå av, men inte begränsat av

 1. att skapa möten som bidrar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 2. att verka som en plattform för deltagande och engagemang
 3. andra aktiviteter som bidrar till att uppfylla föreningens ändamål och visioner.

3. Medlemmar 

Medlem är den som önskar stödja föreningens ändamål, betalar medlemsavgift samt skriver under föreningens värdegrund. Endast enskilda personer, ej företag kan bli medlemmar i föreningen


3.1. Medlemsavgift 

Medlemsavgift för kommande verksamhetsår fastställs av styrelse

3.2 Rösträtt, närvarorätt och yttranderätt 

Medlem som uppfyller ovanstående kriterier har rösträtt på årsmöte. Medlem som uppfyller ovanstående kriterier har närvarorätt och yttranderätt på styrelsemöten. 

3.3 Utträde 

Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Betalda medlemsavgifter går ej att återbetala.

3.4 Uteslutning 

Medlem som aktivt motverkar föreningens ändamål, syfte och värdegrund kan uteslutas av styrelsen. Uteslutning från föreningen skall motiveras. Uteslutning kan inte överklagas.

4. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte och styrelse. Beslut fattas med enkel majoritet där inget annat anges. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst förutom vid val då lottningen avgör. 

5. Årsmöte 

5.1 Årsmötets funktion 

Årsmötet, som är föreningens högsta organ, skall samlas årligen, senast under november månad, för att behandla: 

 • styrelsens verksamhetsberättelse 
 • revisorernas berättelse 
 • fastställande av balans- och resultaträkning 
 • frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 • motioner och förslag 
 • verksamhetsplan och budget 
 • val av styrelse, revisorer och valberedning 

5.2 Kallelse och möteshandlingar 

Kallelse till årsmöte skall utsändas senast sex (2-6) veckor före ordinarie årsmöte. Kallelsen skall innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet, dagordning samt utlåtande kring inkomna motioner. Om stadgeförändringar eller förslag om upplösning av föreningen skall behandlas skall detta framgå av kallelsen. 

Handlingar för ärenden som skall behandlas vid årsmöte, inklusive valberedningens förslag, skall vara tillgängliga för medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet.

Till årsmötet kallas samtliga medlemmar, styrelse, revisorer och övriga funktionärer utsedda av årsmöte och styrelse. 

5.3 Deltagande och rösträtt 

Varje medlem som ingått medlemskap i föreningen har rösträtt vid årsmötet. Rösträtten är personlig och får ej överlåtas till någon annan.  

5.4 Motioner 

Enskilda medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan kallelse går ut.

5.5 Valberedning och kandidatnominering 

 • Valberedningens uppgift är att förbereda valen vid årsmötet.
 • Nominering av kandidater sker till valberedningen. Endast medlemmar i föreningen kan nomineras som kandidater. 
 • Förslaget sänds ut med årsmöteshandlingarna. 

5.6 Årsmötet behandlar 

Årsmötet skall behandla följande:

 1. Årsmötets öppnande 
 2. Fastställande av röstlängd 
 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
 4. Val av ordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för årsmötet 
 5. Fastställande av dagordning 
 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
 7. Revisorernas berättelse 
 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 10. Motioner 
 11. Val av ordförande. 
 12. Val av 3-6 övriga ledamöter till styrelse.
 13. Val av revisor. 
 14. Val av två ledamöter i valberedning varav en ska vara sammankallande. 
 15. Fastställande av verksamhetsplan samt budget 
 16. Övriga frågor som årsmötet beslutar ta till behandling, dock ej beslutsärenden. 
 17. Mötets avslutande 

5.7 Omröstning årsmöte 

Beslut fattas genom öppen omröstning med enkel majoritet om inget annat stadgas. Sluten omröstning skall ske om någon så begär. Vid lika röstetal har röstberättigad mötesordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. 

5.8 Extra årsmöte 

Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det nödvändigt eller om någon av revisorerna eller en tredjedel (1/3) av medlemmarna så begär. 

Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett mötet samt upptagits i kallelsen till mötet. Extra årsmöte kan inte behandla frågan om föreningens upplösning. 

Extra årsmöte skall hållas senast sex (6) veckor efter det att begäran om sådant kommit styrelsen tillhanda. Kallelse till extra årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet. Kallelsen skall innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning. 

6. Styrelsen 

6.1 Uppgift 

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Den har främst till uppgift att:

 • verka för föreningens ändamål 
 • att genomgående jobba aktivt med föreningens värdegrund samt
  säkerställa att samtliga medlemmar tagit del av den
 • verkställa årsmötets beslut 
 • till årsmöte föreslå budget och verksamhetsplan 
 • handha och ansvara för föreningens medel och egendom 

 6.2 Sammansättning och beslut 

 • Styrelsen består av ordförande och 3-6 övriga ledamöter utsedda av årsmötet. Samtliga ledamöter i styrelsen väljs på minst ett år. Alla som är medlemmar i föreningen är valbara till styrelsen. 
 • Styrelsen väljer sekreterare samt kassör på sitt konstituerande möte. 
 • Styrelsen utser minst två firmatecknare. Firmatecknarna har rätt att teckna firma var för sig. 
 • Styrelsen äger rätt att vid behov adjungera personer. 
 • Styrelsesammanträdet är beslutsmässigt om samtliga ledamöter kallats i vederbörlig ordning senast sju dagar innan sammanträdet och antalet närvarande styrelsemedlemmar är minst hälften av det totala antalet ordinarie ledamöter. 
 • Sammanträdet är också beslutsmässigt om en icke-närvarande styrelsemedlem meddelat sin röst innan i annan form (t.ex. via telefon, mejl eller liknande)
 • Styrelsen skall föra protokoll över sammanträdena, i väsentliga frågor med motivering och undertecknas av sekreteraren samt justeras av någon i styrelsen. 

6.3 Arbetsgrupper 

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott för behandling av ärenden samt för förberedelse av styrelsemöten. 

7. Revision 

Föreningens räkenskapsår är brutet räkenskapsår. Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisor som skall avge revisionsberättelse.

8. Stadgefrågor 

Endast föreningens ordinarie årsmöte kan besluta om ändring av föreningens stadgar. För stadgeändring erfordras 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten, varav ett av dem kan vara ett extra årsmöte. 

9. Föreningens upplösning 

För föreningens upplösning krävs att minst 2/3 av de röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten beslutar så. 

Vid föreningens upplösning skall årsmötet även besluta om disposition av föreningens tillgångar. Tillgångarna överlämnas till en organisation med näraliggande verksamhet. 

10. Ikraftträdande 

Dessa stadgar har antagits vid föreningens konstituerande möte den 13 april 2021